JUMP TO CONTENT

Privacy Verklaring

Heading

De Verwerkingsverantwoordelijke is altijd de METRO-groepsmaatschappij waarbij je hebt gesolliciteerd. Als je hebt gesolliciteerd naar een functie bij één van de bedrijven die hieronder worden vermeld onder nr. 2, dan is de volgende privacyverklaring van toepassing. Voor een sollicitatie bij een ander bedrijf van de METRO-groep vind je hier de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring: www.metroag.de/data-protection-notices-applicants

Met deze informatie wil METRO AG (hierna "wij" of "METRO") je informeren overeenkomstig art. 13 en art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") over de gegevensverwerking in het kader van jouw sollicitatie en de uitvoering van het sollicitatieproces. Indien wij een arbeidsrelatie met je aangaan, dan zullen wij je nader informeren over het gebruik van jouw gegevens in het kader van een arbeidsverhouding in het kader van het sluiten van de arbeidsovereenkomst.

Contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke
• Metro Cash & Carry Nederland B.V. (Makro Nederland)
De Flinesstraat 9
1114 AL Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

• Inpakcentrale ICN B.V. (Makro Kerstpakketten)
Dijkgraaf 21
6921 RL Duiven
Nederland

• Rotterdam Trading Office B.V.
De Flinesstraat 9
1114 AL Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

• Remo Zaandam B.V.
Kleine Tocht 14
1507 CB Zaandam
Nederland

Contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Metro Cash & Carry Nederland B.V.
Afdeling Legal & Compliance, t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Flinesstraat 9
1114 AL Amsterdam-Duivendrecht| Nederland
E-Mail: privacy@makro.nl

Wij verwerken jouw persoonlijke informatie voor werving- en selectiedoeleinden, voor zover je die aan ons verstrekt bij jouw aanmelding of gedurende het sollicitatieproces. Persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld jouw naam, jouw adres, jouw telefoonnummer of jouw geboortedatum. Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door toekenning aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Het kan voorkomen dat je tijdens de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens aan ons verstrekt. Volgens artikel 9 AVG betreffen dit persoonsgegevens die raciale en etnische afkomst, politieke mening, religieuze (bijvoorbeeld informatie over religie/denominatie) of ideologische overtuigingen of vakbondslidmaatschap onthullen, evenals de verwerking van biometrische gegevens voor unieke identificatie, gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld informatie over de mate van ernstige handicap) of gegevens over seksleven of seksuele geaardheid. Als jouw CV bijzondere categorieën van persoonsgegevens bevat, dan verwerken wij deze niet naar believen, tenzij dit nodig is voor de individuele functie. We vragen je uitdrukkelijk om ons dergelijke gegevens niet te sturen, tenzij dit nodig is voor de individuele functie.

Daarnaast verwerken wij de gegevens die je ons toestuurt wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per email. Als je ons een sollicitatie of sollicitatiedocumenten toestuurt, dan verwerken wij de persoonsgegevens die in je sollicitatie staan. We verzamelen ook gegevens uit openbaar beschikbare bronnen van derden (bijv. media, carrièrenetwerken) en verwerken persoonsgegevens die door onze wervingsbureaus worden verstrekt om geschikte kandidaten voor onze vacatures te vinden. Voor jouw gebruik van dergelijke externe bronnen zijn de respectieve voorwaarden van de derde partijen van toepassing. Hieronder informeren wij je over de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en de rechtsgrondslag waarop wij jouw gegevens verwerken.

a) Gegevensverwerking voor de beslissing tot het aangaan van een arbeidsrelatie Wij verzamelen alle persoonsgegevens die je verstrekt tijdens het sollicitatieproces. We gebruiken verder alle gegevens die we in overeenstemming met de wettelijke vereisten hebben verzameld uit openbaar beschikbare bronnen van derden (bijvoorbeeld media, carrièrenetwerken) en onze wervingsbureaus (meer details vind je onder punt d). Dit stelt ons in staat om jouw vaardigheden te beoordelen en te bepalen of je geschikt bent voor een beschikbare functie in ons bedrijf. De gegevens van de sollicitant betreffen met name de volgende: voor- en achternaam: indien van toepassing je academische graad: geboortedatum en -plaats: contactgegevens (adres, e-mail, telefoon en/of gsm-nummer); sollicitatiedocumenten (motivatiebrief, cv, certificaten); taalvaardigheid; vaardigheden; beloningsgegevens (bijv. salarisverwachtingen); regionale mobiliteit (beschikbaarheid voor verschillende locaties); indien van toepassing en verstrekt, nationaliteit, werkvergunning, gegevens over gezondheidsgeschiktheid; een foto van jou; eerdere veroordelingen, voor zover nodig voor de beschikbare functie; rekeninggegevens bij reiskostenvergoedingen. Wij baseren onze beslissingen in het sollicitatieproces op de verstrekte gegevens die absoluut noodzakelijk zijn om jouw geschiktheid voor de beschikbare functie te beoordelen en binnen het kader van de wettelijke vereisten. We gebruiken bijvoorbeeld jouw beroepskwalificaties om te beslissen of we je in de shortlist opnemen, of de persoonlijke indruk in een sollicitatiegesprek om te beslissen of we je de baan aanbieden waarop je solliciteerde. De eenvoudigste manier om te solliciteren is via ons vacatureportaal en via de vacatures die daar worden gepubliceerd. Je kunt daar solliciteren door je gegevens voor de geadverteerde vacature achter te laten en daarmee je individuele kandidatenprofiel voor de betreffende functie in te dienen. Daarbij heb je de mogelijkheid om ons je gegevens te sturen door verbinding te maken met een sociaal netwerk, door handmatige invoer en/of door gebruik te maken van "CV parsing" (overdracht van specifieke gegevens van een van je bestaande profielen, bijvoorbeeld LinkedIn). Als je geen gebruik wilt maken van het online vacatureportaal, dan kun je natuurlijk ook per e-mail of schriftelijk per post solliciteren. Gegevens van dergelijke sollicitaties kunnen handmatig worden overgezet naar ons sollicitatiebeheersysteem. Daarnaast kun je worden aanbevolen als sollicitant voor een functie. Met jouw toestemming kan de verwijzer jouw gegevens aan ons doorgeven en jouw sollicitatiedocumenten in ons vacatureportaal indienen, zodat we je voor de functie kunnen overwegen. In alle gevallen waarin je niet rechtstreeks via ons vacatureportaal hebt gesolliciteerd op een functie die in het vacatureportaal is gepubliceerd, ontvang je een e-mail waarmee je je sollicitatie moet activeren. Als je jouw sollicitatie niet binnen 30 dagen op deze manier activeert, dan worden je gegevens uit ons sollicitantenbeheersysteem verwijderd en word je niet verder in aanmerking genomen in het selectieproces. Het invullen van bijzonder gevoelige functies kan een verdere beoordeling van jouw sollicitantengegevens en achtergrond vereisen. Het resultaat van deze controle wordt gedocumenteerd. Wij informeren je vooraf over de noodzaak van een dergelijke controle. Deze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten en met de betrokkenheid van zorgvuldig geselecteerde dienstverleners.
b) Verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens
Als je ons, als onderdeel van jouw sollicitatiedocumenten, vrijwillig en in strijd met ons uitdrukkelijke verzoek, speciale categorieën van persoonsgegevens stuurt die vallen onder artikel 9 lid. 1 AVG (bijvoorbeeld informatie over jouw politieke mening of vakbondslidmaatschap), dan verwerken wij deze op basis van jouw toestemming. Dit geldt ook als je ons in het kader van de sollicitatieprocedure nog meer bijzondere persoonsgegevens verstrekt.
Door deze gegevens vrijwillig in te dienen, ga je akkoord met de opslag van deze bijzondere persoonsgegevens als onderdeel van het sollicitatieproces. In deze gevallen is de informatie altijd vrijwillig verstrekt met jouw uitdrukkelijke toestemming, die je geeft door deze gegevens vrijwillig in te dienen.
Als we wettelijk verplicht zijn om bijzondere categorieën van gegevens te verwerken in overeenstemming met artikel 9 lid. 1 AVG (bijvoorbeeld informatie over religieuze overtuiging/denominatie of handicaps), dan verwerken wij jouw gegevens alleen in overeenstemming met het wettige doel (bijvoorbeeld belastinginning of naleving van het arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en sociale beschermingsrecht).
Bij het nemen van een selectiebeslissing houden wij geen rekening met deze bijzondere persoonsgegevens, tenzij het wettelijk verplicht is om met deze bijzondere persoonsgegevens rekening te houden. In sommige vacatures is het bijvoorbeeld mogelijk dat mensen met een handicap een voorkeursbehandeling krijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
c) Gegevensverwerking op basis van jouw toestemming
Als je vrijwillig lid wordt van een van onze sollicitantengemeenschappen, dan worden de door jou verstrekte gegevens gepubliceerd voor alle verantwoordelijke HR-medewerkers in het betreffende land. Door lid te worden van de community van sollicitanten, stem je ermee in om op de hoogte te worden gehouden van interessante vacatures en evenementen. Dit kan per e-mail of telefonisch. Door lid te worden, stem je er bovendien mee in dat we je in overweging kunnen nemen voor andere geschikte vacatures binnen de METRO-groep en je gegevens doorsturen naar het betreffende bedrijf dat de vacature aanbiedt. Je kunt ook lid worden door te solliciteren op een vacature waarin expliciet vermeld staat dat het een sollicitanten community is. Je kunt het lidmaatschap op elk moment beëindigen door een bericht te sturen naar bovenstaande contactgegevens.
Als je akkoord gaat met de opslag van je sollicitatiegegevens, dan kunnen we je op overeenkomstige wijze ook opnemen in andere sollicitantendatabases in onze database/community, zodat we in de toekomst rechtstreeks contact met je kunnen opnemen in verband met een passende vacature. In ieder geval bewaren wij de gegevens van de sollicitant - indien en voor zover verstrekt - zoals hierboven onder a.
Als je al in contact met ons bent geweest, bijvoorbeeld door op een sollicitatiegesprek te komen, dan kunnen we een korte evaluatie in de database/community opnemen.,br> In het geval van een open sollicitatie geef je ons toestemming om jouw sollicitatie voor passende vacatures in ons bedrijf in overweging te nemen. We kunnen jouw ongevraagde sollicitatie voor andere geschikte vacatures binnen de METRO-bedrijvengroep ook in overweging nemen en jouw gegevens doorgeven aan het respectieve bedrijf dat de vacature aanbiedt, tenzij we van mening zijn dat je een doorslaggevend belang hebt om niet in aanmerking te komen voor de betreffende vacature of je uitdrukkelijk bezwaar hebt gemaakt. Wij bewaren je gegevens totdat jouw toestemming wordt ingetrokken, jouw aanvraag wordt ingetrokken of definitief wordt afgewezen.,br> Als je hebt gesolliciteerd naar een leidinggevende functie (d.w.z. een senior leidinggevende verantwoordelijkheid in ons bedrijf, in de functie van directeur of hoger), dan kunnen we je vragen om deel te nemen aan een diagnostisch programma om jouw leiderschapskwaliteiten te beoordelen. Als je ervoor kiest om deel te nemen aan een dergelijk diagnostisch programma, erken je dat we de informatie uit het programma gebruiken voor sollicitatiedoeleinden en om je aan te bevelen voor een andere geschikte functie in onze bedrijfsgroep. In deze gevallen wordt de informatie je altijd vrijwillig verstrekt met jouw uitdrukkelijke toestemming, die je verstrekt door vrijwillig deel te nemen aan het diagnostisch programma.
Als we je een bepaald aanbod willen doen voor een leidinggevende functie, dan kunnen we je een kandidatensheet toesturen en je om enkele aanvullende gegevens vragen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een passende individuele aanbieding voor je op te stellen, bijvoorbeeld voor het beoordelen van een redelijke vergoeding en eventuele voordelen die we zouden kunnen bieden. In deze gevallen is de informatie altijd vrijwillig en wordt je verstrekt met jouw uitdrukkelijke toestemming, die je verstrekt door deze gegevens vrijwillig in te dienen.
d) Zelf benaderen van geschikte kandidaten
Wij (i) verzamelen persoonsgegevens uit openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld media, carrièrenetwerken) of (ii) verwerken persoonsgegevens die door onze wervingsbureaus worden verstrekt om geschikte kandidaten te vinden voor vacatures in ons bedrijf. Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen om de vaardigheden van de kandidaat te beoordelen, te bepalen of de kandidaat geschikt is voor een beschikbare functie in ons bedrijf en om de kandidaat uit te nodigen om te solliciteren op de overeenkomstige functie. Gegevens van carrièrenetwerken worden alleen verwerkt in overeenstemming met de respectievelijke voorwaarden van de exploitant van het betreffende netwerk, beperkt tot de informatie die je over jezelf beschikbaar hebt gesteld in openbaar toegankelijke online netwerken of platforms met een professionele focus.
De persoonsgegevens van de verzamelde kandidaat omvatten – indien en voor zover verstrekt – de informatie zoals hierboven genoemd onder a. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens volgt uit art. 6 alinea. 1 zin 1 onder a) AVG; artikel 6 alinea. 1 zin 1 onder f) AVG
e) Voldoen aan wettelijke verplichtingen dan wel ten behoeve van een rechtsvordering
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. Op basis hiervan kan het nodig zijn dat wij jouw gegevens doorgeven aan derden (bijvoorbeeld autoriteiten) om te voldoen aan wettelijke vereisten voor informatie, rapportage of informatieverstrekking.
Daarnaast kunnen wij jouw gegevens verwerken om rechtsvorderingen, met name discriminatieprocedures, in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en deze doorgeven aan derden (bijv. advocaten, rechtbanken, openbare aanklagers).

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6 alinea 1 zin 1 onder c) AVG en artikel 6 alinea 1 zin 1 onder f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de correcte bewering en handhaving van rechtsvorderingen, evenals in de verdediging tegen rechtsvorderingen die tegen ons worden ingediend en in het voorkomen van schade door ons bedrijf.
Jouw stamgegevens (bijv. naam, geboortedatum) die je ons hebt verstrekt, worden door ons gecontroleerd aan de hand van de EU-sanctielijsten zoals vastgelegd in EU-verordeningen van de Raad. We zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat we geen financiële voordelen toekennen aan ontvangers die worden vermeld in de respectieve verordeningen van de Raad van de EU. Daarom is de gegevensverwerking gebaseerd op artikel 6 alinea 1 zin 1 onder c) AVG. Dergelijke screenings stellen ons ook in staat om te profiteren van bepaalde douaneprocedures, die in ons legitiem belang zijn. Daarom is een dergelijke verwerking ook gebaseerd op artikel 6 alinea 1 zin 1 onder f) AVG.
f) Doorgifte van persoonsgegevens Jouw gegevens worden alleen doorgegeven aan externe ontvangers als wij wettelijk verplicht zijn om informatie te verstrekken, te rapporteren of gegevens door te geven (zie hierboven), of indien je ons uw toestemming hebt gegeven om gegevens door te geven aan derden dan wel aan externe dienstverleners die werken namens ons als Verwerkers. Jouw persoonsgegevens worden in principe verwerkt door onze medewerkers.
De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6 alinea. 1 zin 1 onder a) AVG; artikel 6 alinea 1 zin 1 onder c) AVG; artikel 28 AVG.

We ontvangen data die we niet rechtstreeks van jou hebben ontvangen via de volgende bronnen: • autoriteiten en overheden, bijvoorbeeld de Belastingdienst; • jouw vorige werkgever, indien je hiertoe toestemming hebt gegeven tijdens hetsollicitatieproces; • openbare bronnen (media, zakelijke netwerken); en • recruitmentbureaus. Diagnostische programma's voor leidinggevenden worden uitgevoerd door onszelf of door een externe aanbieder. Als de externe aanbieder de diagnose uitvoert, dan worden alle gegevens die in de loop van deze diagnose worden verzameld, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder verwerkt. In dit geval ontvangen we alleen prestatieresultaten en samenvattende opmerkingen van de diagnoseaanbieder die we in onze verantwoordelijkheid gebruiken. Als je ervoor kiest om deel te nemen aan een dergelijk diagnostisch programma, dan erken je dat gegevens aan ons worden overgedragen voor toepassingsdoeleinden, zoals hierboven uiteengezet.

Wanneer je jouw sollicitatie indient via ons vacature portaal, dan hebben geautoriseerde medewerkers van het bedrijf toegang tot jouw gegevens. Dit zijn onder meer medewerkers van de IT-afdeling, de HR-afdeling en degenen die verantwoordelijk zijn voor de vacature en de invulling ervan. Onder laatstgenoemde personen kunnen, afhankelijk van de functie, ook medewerkers en managers van andere bedrijven binnen de METRO-groep vallen. Houd er rekening mee dat wanneer je solliciteert via het vacature portaal, de inhurende manager altijd het geheel ziet van de functies waarop je hebt gesolliciteerd.

Voor ondersteuning en informatieverstrekking kunnen ook systeembeheerders van METRO AG toegang krijgen tot jouw gegevens, bijvoorbeeld om de status van je profiel te controleren of, indien gewenst, om je gegevens te verwijderen. Hiervoor kan toegang worden verkregen tot jouw profiel en de door jou ingediende sollicitatie.

Jouw gegevens kunnen in eerste instantie worden doorgestuurd naar onze centrale personeelsafdeling van METRO AG voor verdere verwerking en beoordeling. De HR-afdeling geeft jouw gegevens dan ten behoeve van het sollicitatieproces door aan de functies binnen ons bedrijf die betrokken zijn bij het betreffende selectieproces en die jouw gegevens dienovereenkomstig zullen gebruiken. Na succesvolle afronding van het sollicitatieproces kunnen wij jouw gegevens opnemen in je personeelsdossier. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Indien van toepassing kunnen de verantwoordelijke ondernemingsraad en de arbeidsgehandicapte vertegenwoordigers jouw gegevens ook gebruiken om je medezeggenschapsrechten uit te oefenen bij het vervullen van vacatures.

Hieronder vermelden we de categorieën van externe ontvangers van jouw persoonsgegevens:
IT dienstverleners
Datacenters
Shredderbedrijven
Koeriersdiensten
Autoriteiten
Juridisch adviseurs
Banken
Recruitmentbureaus

Jouw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER (“derde landen”) (i) als een doorgifte wettelijk of contractueel verplicht is (bijvoorbeeld in geval van belastingaangifteverplichtingen), (ii) als je jouw toestemming hebt gegeven of (iii) als we Verwerkers gebruiken. Als een Verwerker zich in een derde land bevindt en er geen adequaatheidsbesluit is, waarbij de Commissie van de Europese Unie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan zal de gegevensdoorgifte gebaseerd zijn op passende waarborgen, dat wil zeggen Standaard Contractuele Bepalingen.

Meer informatie of kopieën van deze waarborgen kunnen worden aangevraagd met een vormeloos verzoek gericht aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via de hierboven vermelde contactgegevens.

In principe bewaren we jouw persoonsgegevens voor de duur van de sollicitatieprocedure. Als je niet bij ons in dienst treedt, dan verwijderen wij jouw gegevens 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure. Dit is nodig om in een later stadium bewijsmateriaal te verzamelen voor een mogelijke rechtszaak over discriminatie, wat ons gerechtvaardigd belang is. Indien je toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens langer bewaren, dan bewaren wij jouw gegevens totdat je toestemming wordt ingetrokken. Mocht je hebben gesolliciteerd naar een leidinggevende functie en niet anders hebben aangegeven, dan beschouwen wij de sollicitatie in het algemeen als een sollicitatie voor een vergelijkbare functie in de METRO-bedrijvengroep. Voor de invulling van leidinggevende functies beschouwen we de bijbehorende sollicitatieprocedures daarom pas als afgerond, als iedere functie voor de betreffende rol bezet is binnen de METRO-bedrijvengroep.

Als jouw sollicitatie succesvol was en je een arbeidsrelatie met ons aangaat, dan verwijzen wij je naar onze privacyverklaring voor werknemers, waarin wordt uitgelegd hoe jouw gegevens worden verwerkt en welke bewaartermijnen vanaf dat moment gelden.

Langere bewaartermijnen kunnen ook het gevolg zijn van het feit dat de gegevens nodig zijn voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of omdat er wettelijke bewaarplichten bestaan. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan deze doeleinden te voldoen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6 alinea. 1 zin 1 onder c) AVG en artikel 6 alinea. 1 zin 1 onder f) AVG.

Als je niet wilt instemmen met de opslag van je persoonsgegevens zoals hierboven vermeld, dan word je verzocht dit online systeem niet te gebruiken. In dat geval kun je jouw sollicitatie sturen naar recruitment@makro.nl verzenden. Jouw persoonsgegevens, met inbegrip van jouw sollicitatiegegevens, worden dan standaard verwijderd uiterlijk vier (4) weken na afronding van de specifieke sollicitatieprocedure.
Verplichting om gegevens te verstrekken,/strong> Voor sommige persoonsgegevens die je ons verstrekt in verband met jouw arbeidsrelatie, is de verstrekking van deze gegevens wettelijk of contractueel verplicht of vereist voor de totstandkoming of correcte uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst. Je bent dan ook verplicht om deze persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij wijzen je erop dat als je ons deze persoonsgegevens niet verstrekt, dit kan betekenen dat wij je niet in dienst kunnen nemen in ons bedrijf of de individuele verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst niet kunnen nakomen.

Als betrokkene kun je op ieder moment en vormeloos contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op de contactgegevens zoals hierboven vermeld, om jouw rechten onder de AVG uit te oefenen. Deze rechten betreffen de volgende:
a) het recht op informatie over de gegevensverwerking en een kopie van de verwerkte gegevens (recht van inzage, artikel 15 van de AVG);
b) het recht om de rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens te eisen (recht op rectificatie, artikel 16 van de AVG);
c) het recht om wissing van persoonsgegevens te eisen. Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt, dan zullen wij andere verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van dit verzoek om wissing van persoonsgegevens op de hoogte brengen (recht op gegevenswissing, artikel 17 van de AVG);
d) het recht om beperking van de gegevensverwerking te eisen (recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG);
e) het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en om te verzoeken om toezending van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 van de AVG);
f) het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar, artikel 21 van de AVG, zie hieronder meer informatie in het kader);
g) het recht om gegeven toestemming te allen tijde in te trekken om een op uw toestemming gebaseerde gegevensverwerking te stoppen. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking (recht om de toestemming in te trekken, artikel 7 van de AVG); en
h) het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u de gegevensverwerking als een inbreuk op de AVG beschouwt (het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, artikel 77 van de AVG).

11) Geautomatiseerde besluitvorming / Profiling
We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als gevolg van wijzigingen in onze processen dan welvan de privacywetgeving.We zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen. Indien een proces wordt gewijzigd waarvoor u uw toestemming heeft gegeven dan zullen we u, wanneer dit nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Browse Jobs